Mariel-clinic.ru

Клиника Мариель
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Журнал «Медицина неотложных состояний» 7 (78) 2016

Журнал «Медицина неотложных состояний» 7 (78) 2016

Исследование ЭЭГ-предикторов у больных с острой церебральной недостаточностью, осложненной вегетативным состоянием На фоне нейрометаболической терапии

Авторы: Черний В.И.(1), Андронова И.А.(2), Городник Г.А.(2), Назаренко К.В.(2), Черний Т.В.(1), Андронова М.А.(2)
(1) — Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической едицины» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Украина

Версия для печати

Актуальність. Пригнічення свідомості й рівень відновлення психічної діяльності після коми — це актуальна неврологічна проблема. Апалічний синдром, або вегетативний стан, є одним із варіантів виходу з тривалої коми. Своєчасний нейрофізіологічний моніторинг, патогенетичне лікування, спрямоване на стимуляцію нейропластичності, і правильний прогноз перебігу даного захворювання є актуальними протягом всього періоду спостереження. Мета. Метою дослідження було вивчення ЕЕГ-предикторів у хворих із гострою церебральною недостатністю, ускладненою вегетативним станом, дослідження ефективності застосування нейротропних препаратів у хворих із апалічним синдромом. Матеріали та методи. Проводили обстеження і лікування 10 хворих із гострою церебральною недостатністю, ускладненою вегетативним станом. Діагноз вегетативного стану був виставлений у динаміці спостереження за хворими на підставі прийнятих міжнародних критеріїв. Для проведення досліджень застосовувалися комп’ютерні цифрові енцефалографи «Nihon-Kohden» і «Нейрон-Спектр», що мають можливість синхронно робити реєстрацію 8 каналів ЕЕГ і 1 каналу ЕКГ у 2-му стандартному відведенні. Обробка даних біосигналів проводилася за допомогою авторського програмного комплексу, розробленого в середовищі графічного програмування National Instruments LabVIEW, призначеного для проведення високоточних лабораторних досліджень. Статистична обробка даних проводилася із застосуванням пакету прикладних програм MedSTAT. Результати. У результаті проведених досліджень встановлено зниження міжпівкульної когерентності у всіх частотних діапазонах ЕЕГ по всіх відділах мозку, що є нейрофізіологічним предиктором розвит­ку вегетативного стану і зберігається протягом перебігу захворювання. Причиною зниження міжпівкульної взає­модії було ішемічне ураження кори головного мозку і його глибинних відділів. Це призводить до порушення зв’язків між підкірковими гангліями і корою головного мозку, що отримало назву «феномен роз’єднання». Трансформація вегетативного стану у «стан малої свідомості» супроводжується на ЕЕГ підвищенням поєднаності в альфа- та бета-діапазоні в симетричних центральних відділах (С3-С4), що є ознакою відновлення активності структур середнього мозку і діенцефальних структур. Після проведення фармакологічних проб із препаратом Гліятон® (холіну альфосцерат) було зафіксовано значне зниження (р ≤ 0,05) рівня дезорганізації ЕЕГ-патерну білатерально в правій і лівій гемісфері. Висновки. Застосування Гліятону® (холіну альфосцерату) в комплексній терапії хворих з апалічним синдромом призвело до трансформації вегетативного стану в «стан малої свідомості» у п’яти хворих із восьми.

Читайте так же:
Я люблю бывшего мужа я в депрессии

Актуальность. Угнетение сознания и уровень восстановления психической деятельности после комы — это актуальная неврологическая проблема. Апаллический синдром, или вегетативное состояние, является одним из вариантов выхода из длительной комы. Своевременный нейрофизиологический мониторинг, патогенетическое лечение, направленное на стимуляцию нейропластичности, и правильный прогноз течения данного заболевания актуальны в течение всего периода наблюдения. Цель. Целью исследования являлось изучение ЭЭГ-предикторов у больных с острой церебральной недостаточностью, осложненной вегетативным состоянием, исследование эффективности применения нейротропных препаратов у больных с апаллическим синдромом. ­Материалы и методы. Проводили обследование и лечение 10 больных с острой церебральной недостаточностью, осложненной вегетативным состоянием. Диагноз вегетативного состояния был выставлен в динамике наблюдения за больными на основании принятых международных критериев. Для проведения исследований применялись компьютерные цифровые энцефалографы «Nihon-Kohden» и «Нейрон-Спектр», имеющие возможность синхронно производить регистрацию 8 каналов ЭЭГ и 1 канала ЭКГ во 2-м стандартном отведении. Обработка данных биосигналов проводилась при помощи авторского программного комплекса, разработанного в среде графического программирования National Instruments LabVIEW, предназначенного для проведения высокоточных лабораторных исследований. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ MedSTAT. Результаты. В результате проведенных исследований установлено снижение межполушарной когерентности во всех частотных диапазонах ЭЭГ по всем отделам мозга, что является нейрофизиологическим предиктором развития вегетативного состояния и сохраняется на всем протяжении заболевания. Причиной снижения межполушарного взаимодействия было ишемическое поражение коры головного мозга и его глубинных отделов. Это приводит к нарушению связей между подкорковыми ганглиями и корой головного мозга, получившему название «феномен разобщения». Трансформация вегетативного состояния в «состояние малого сознания» сопровождается на ЭЭГ повышением сочетанности в альфа- и бета-диапазонах в симметричных центральных отделах (С3-С4), что является признаком восстановления активности структур среднего мозга и диэнцефальных структур. После проведения фармакологических проб с препаратом Глиятон® было зафиксировано значимое снижение (р ≤ 0,05) уровня дезорганизации ЭЭГ-паттерна билатерально в правой и левой гемисфере. Выводы. Применение Глиятона® (холина альфосцерата) в комплексной терапии больных с апаллическим синдромом привело к трансформации вегетативного состояния в «состояние малого сознания» у пяти больных из восьми.

Читайте так же:
Тревога и депрессия у кардиологических больных

Background. Depression of consciousness and levels of recovery of mental activity after the coma — an actual neurological problem. Apallic syndrome, or vegetative state, is one of the variants of recovery from protracted coma. The timely neurophysiological monitoring, pathogenetic treatment aimed on the stimulation of neuroplasticity, and the correct prediction of the course of this disease are relevant for the entire period of observation. Objective. The aim of the study was to examine EEG-predictors in patients with acute cerebral insufficiency complicated by vegetative state, the investigation of the efficiency of neurotropic drugs in patients with apallic syndrome. Materials and methods. We conducted the examination and treatment of 10 patients with acute cerebral insufficiency, complicated by vegetative state. The diagnosis of the vegetative state was established in the dynamics of observation of the patients on the basis of accepted international criteria. To conduct the studies, we used computer digital encephalographs Nihon-Kohden and Neuron-Spectrum, which have the ability to produce synchronous recording of 8 EEG channels and 1 ECG channel in 2nd standard abduction. Biosignal data were processed using copyright software package developed in graphical programming environment National Instruments LabVIEW, designed for high-precision laboratory studies. Statistical analysis was performed by software package MedSTAT. Results. The results of the researches showed the reduction of interhemispheric coherence in all frequency bands of the EEG in all parts of the brain that is a neurophysiolo­gic predictor of the development of a vegetative state and will be maintained throughout the course of the disease. The cause of the decline of hemispheric relationship interaction was ischemic lesion of the cerebral cortex and its deep areas. This leads to disruption of connections between subcortical ganglia and the cerebral cortex, called separation phenomenon. The transformation of a vegetative state into «the state of small consciousness» is associated with increasing the consistency in alpha and beta bands on EEG in the symmetrical central areas (C3-C4), which is a sign of the recovery of the activity of the midbrain and diencephalic structures. After conducting the pharmacological tests with the drug Gliaton, there was a significant decrease (p ≤ 0.05) in the level of disorganization of the EEG-pattern, bilaterally in the right and left hemisphere. Conclusions. The use of choline alfoscerate in the comprehensive treatment of patients with apallic syndrome led to the transformation of vegetative state into «the state of small consciousness» in five of the eight patients.

Читайте так же:
Что такое негативные аффекты при депрессии

кількісна електроенцефалографія; вегетативний стан; ЕЕГ- предиктори; нейротропні препарати; Гліятон® (холіну альфосцерат)

количественная электроэнцефалография; вегетативное состояние; ЭЭГ-предикторы; нейротропные препараты; Глиятон® (холина альфосцерат)

quantitative electroencephalography; vege­tative state; EEG predictors; neurotropic drugs; choline alfoscerate

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector